Z (5)

Zasulich Vera (1849-1919), revolutionary, terrorist
Zakharov Andreyan (1760-1811), architect
Zhikhareva Elizaveta (1875-1967), actress
Zhukovskiy Vasiliy (1783-1852), poet
Zoschenko Mikhail (1894-1958), writer, playwright