Y (5)

Yakovleva Arina (1758-1828), Alexander Pushkin's nanny
Yefimov Nikolay (1799-1851), architect
Yelizarov Mark (1865-1919), Bolshevik statesman
Yumashev Ivan (1895-1972), admiral
Yuryev Yuriy (1872-1948), actor