U (5)

Uchitel Efim (1913-1988), cameraman, film director
Ulyanova Maria (1835-1916), V.I. Lenin's mother
Uritskiy Moisey (1873-1918), revolutionary, Bolshevik
Uspenskiy Lev (1900-1978), writer
Utochkin Sergey (1876-1916), aviation pioneer